Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI XOPERO CLOUD

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres oraz warunki świadczenia usługi tworzenia i przechowywania kopii zapasowych danych (backup), świadczonej przez Dostawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, polegającej na przechowywaniu zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrznych serwerach Dostawcy, poprzez ich wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem publicznej sieci Internet przy użyciu szyfrowanego połączenia, a także zarządzania tymi usługami. Usługa jest udostępniana i sprzedawana za pośrednictwem Sprzedawcy – właściciela serwisu xoperocloud.pl

 

2) Świadczenie Usługi następuje w oparciu o dedykowane oprogramowanie komputerowe Dostawcy i wymaga posiadania przez Użytkownika uprawnień licencyjnych do tego oprogramowania oraz przestrzegania warunków licencyjnych akceptowanych w procesie instalacji tego oprogramowania, a nadto aktywacji Usługi online.

 

3) Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie uruchamiania Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją wszystkich warunków w nim przewidzianych oraz przyjęciem przez Użytkownika zobowiązania do przestrzegania obowiązków nałożonych w Regulaminie.

 

4) Obowiązki Dostawcy oraz uprawnienia wynikające z postanowień Regulaminu dotyczą w pełnym zakresie wyłącznie Użytkowników, którzy uiścili opłatę abonamentową, warunkującą zawarcie umowy o odpłatne świadczenie Usługi.

 

5) Uprawnienia Użytkowników korzystających z Usługi nieodpłatnie (pakiety trial) podlegają stosownym ograniczeniom czasowym i przedmiotowym, określonym w Regulaminie lub informacjach przekazanych Użytkownikowi w procesie rejestracji Indywidualnego Konta Użytkownika.

 

6) Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi na stronie internetowej Sprzedawcy oraz Dostawcy, w formie która umożliwia swobodne jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

 

 

II. DEFINICJE

 

O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej lub co innego nie wynika bezpośrednio z kontekstu użycia danego sformułowania, określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

  1. Regulamin” – niniejszy regulamin, stanowiący integralną część umowy zawieranej przez Użytkownika z Dostawcą, którego zaakceptowanie i późniejsze przestrzeganie stanowi warunek korzystania z Usługi.

  2. Sprzedawca” - firma ID SERVICE Igor Dąbrowski, z siedzibą w Dębnie przy ul. Kostrzyńskiej 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jest partnerem firmy Xopero Software SA i właścicielem serwisu internetowego xoperocloud.pl

 

3) ”Dostawca” – XOPERO SOFTWARE Spółką Akcyjną z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Zbigniewa Herberta 3, 66-400 Gorzów Wlkp., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000684240, NIP 5993066603, kapitał zakładowy 1 229 250,00 zł., email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

4) ”Usługa” - usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu, polegająca na:

 

a) udzieleniu licencji na korzystanie z Oprogramowania,

 

b) utworzeniu Indywidualnego Konta Użytkownika,

 

c) zapewnieniu Użytkownikowi możliwości ręcznego lub automatycznego tworzenia i wysyłania przy pomocy szyfrowanego połączenia zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrzną przestrzeń dyskową utrzymywaną przez Dostawcę przy wykorzystaniu Oprogramowania,

 

d) przechowywaniu zapasowych kopii danych elektronicznych na zewnętrznej przestrzeni dyskowej utrzymywanej przez Dostawcę,

 

e) zapewnieniu Użytkownikowi możliwości uzyskania dostępu do utworzonych kopii zapasowych oraz ich zwrotnego pobrania przy pomocy szyfrowanego połączenia;

 

5) ”Użytkownik” - każdy podmiot korzystający z Usługi i Oprogramowania.

 

6) „Konsument” – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

7) ”Indywidualne Konto Użytkownika” lub zamiennie „konto” – indywidualne konto, tworzone dla każdego nowego Użytkownika w oparciu o dane podane przez niego w procesie rejestracji, zabezpieczone indywidualnym hasłem dostępu;

 

8) „Oprogramowanie” – dedykowane oprogramowanie Dostawcy przeznaczone dla Użytkowników, którego używanie wymaga dostępu do publicznej sieci Internet, na które składają się:

 

a) ”Panel Użytkownika”, udostępniany Użytkownikowi poprzez Internet, bez konieczności instalowania odrębnego oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, umożliwiający:

 

i. zarządzanie przechowywanymi danymi,

 

ii. dostęp do przechowywanych danych,

 

iii. korzystanie z określonych funkcji przypisanych danemu Użytkownikowi;

 

b) ”Aplikacja kliencka”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu Użytkownika, pozwalająca na korzystanie Usługi przez Użytkowników,

 

9) ”Pakiet” - zestaw oferowany Użytkownikowi, na który składają się licencja na korzystanie z Oprogramowania oraz Usługi, która w zależności od rodzaju zakupionego Pakietu charakteryzuje się określonymi parametrami w zakresie ilości przestrzeni dyskowej, ilości wewnętrznych kont Użytkowników oraz ilość stanowisk dla poszczególnych Użytkowników oraz pozostałych funkcji;

 

10) „Pakiet trial” – darmowa wersja testowa Usługi o zestandaryzowanym zakresie, uprawniająca do nieodpłatnego korzystania z ograniczonego zakresu Usługi i Oprogramowania w celu jej wypróbowania;

 

11) „Polityka Ochrony Danych Osobowych” – dokument ustanowiony przez Dostawcę, regulujący kwestię przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę, którego postanowienia znajdują uzupełniające zastosowanie w odniesieniu do postanowień Regulaminu; dokument ten wypełnia także standardy tzw. polityki prywatności.

 

12) „Polityka Płatności i Zwrotów” - dokument ustanowiony przez Dostawcę, regulujący kwestię dokonywanych płatności przez Użytkowników na rzecz Dostawcy oraz ewentualnych zwrotów należności z tych płatności.

 

13) ”Usługi świadczone drogą elektroniczną” - wykonanie działań, w tym Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;

 

14) ”Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);

 

15) ”Ustawa o ochronie danych osobowych” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. 2002, Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);

 

16) ”Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

III. USŁUGA

 

1) Pod warunkiem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz spełnienia przez Użytkownika warunków w nim określonych, Dostawca obowiązany jest świadczyć Usługę polegającą na:

 

a) udzieleniu licencji na korzystanie z Oprogramowania,

 

b) utworzeniu Indywidualnego Konta Użytkownika,

 

c) umożliwieniu Użytkownikowi tworzenia kopii zapasowych wskazanych przez niego plików i przesyłania (ręcznego lub automatycznego) ich przy użyciu szyfrowanego połączenia na zewnętrzny serwer Dostawcy,

 

d) przechowywaniu kopii zapasowych Użytkownika na zewnętrznym serwerze Dostawcy,

 

e) umożliwieniu Użytkownikowi zwrotnego pobrania kopii zapasowych składowanych na koncie Użytkownika, po weryfikacji podanych przez niego danych dostępowych oraz klucza szyfrującego,

 

f) jeżeli dotyczy – tworzenie kont nowych Użytkowników i zarządzanie tymi kontami.

 

2) Szczegółowe parametry Usługi świadczonej na rzecz danego Użytkownika, takie jak w szczególności:

 

a) długość okresu, w którym Użytkownik ma prawo korzystać z Usługi,

 

b) ilość dostępnej przestrzeni dyskowej,

 

c) ilość kont Użytkowników,

 

d) ilość stanowisk dostępnych dla Użytkowników,

 

e) ewentualna możliwość korzystania z dodatkowych, opcjonalnych modułów funkcyjnych,

 

 

uzależnione są od rodzaju Pakietu wykupionego przez danego Użytkownika, spośród Pakietów dostępnych w ofercie Dostawcy.

 

3) Użytkownicy, którzy aktywowali swoje konta w ramach nieodpłatnego Pakietu trial, są uprawnieni do korzystania z Usługi w celu zapoznania się z zasadami jej funkcjonowania w okresie próbnym, którego długość uzależniona jest od bieżącej oferty Dostawcy i może podlegać zmianom.

 

 

 

IV. UŻYTKOWNIK

 

1) Użytkownikiem może zostać wyłącznie podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, to jest:

 

a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 

b) osoba prawna,

 

c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

 

d) grupa osób fizycznych prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.

 

2) Korzystanie z Usługi przez Użytkownika wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w Regulaminie oraz posiadania:

 

a) indywidualnego klucza szyfrującego, który może zostać - według wyboru Użytkownika - wygenerowany automatycznie przez system (zapewniając tym samym niższy poziom bezpieczeństwa, ale zarazem gwarantując możliwość jego odzyskania w razie utraty) lub nadany osobiście przez Użytkownika (zapewniający wyższy poziom ochrony, ale zarazem uniemożliwiający odtworzenie w razie jego utraty przez Użytkownika),

 

b) danych dostępowych do Indywidualnego Konta Użytkownika utworzonego w ramach Usługi, których podanie do weryfikacji jest niezbędne przy każdorazowym uruchomieniu Aplikacji Klienckiej lub Panelu Użytkownika.

 

3) Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego konta (login i hasło), udostępnionymi przez Dostawcę w procesie rejestracji, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

 

4) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej jeżeli zostało dokonane za pośrednictwem Panelu Użytkownika i z wykorzystaniem jego klucza szyfrującego lub indywidualnych danych dostępowych (login i hasło) traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 

5) W przypadku, gdy dodatkowe opcje objęte zakresem Pakietu przewidują możliwość korzystania z Usługi przez większą ilość osób (utworzenie określonej ilość kont wewnętrznych), Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania tych osób, które - nie będąc stroną umowy z Dostawcą - korzystają z określonego zakresu Usługi świadczonej na rzecz Użytkownika.

 

6) Dostawca zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie za pomocą udostępnianych Użytkownikowi danych dostępowych.

 

7) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na świadczenie Usługi drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione, dlatego również Użytkownik zobowiązany jest stosować własne środki techniczne, które zminimalizują tego rodzaju zagrożenia.

 

 

 

V. ROZPOCZĘCIE USŁUGI

 

1) Warunkiem uzyskania prawa do korzystania z Usługi jest dokonanie przez Użytkownika następujących czynności:

 

a) wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu,

 

b) dokonanie przez Użytkownika zamówienia poprzez koszyk lub wypełnienie formularza na stronie xoperocloud.pl

 

c) podanie przez Użytkownika danych wymaganych dla utworzenia Indywidualnego Konta Użytkownika wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych, które stanowią dane osobowe, przez Dostawcę według zasad określonych w Regulaminie i Polityce Ochrony Danych Osobowych.

 

2) Dokonanie wyłącznie powyższych czynności umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z Usługi jedynie w ograniczonym zakresie, właściwym dla Pakietu trial. Prawo do korzystania z Pakietu trial może zostać przez Dostawcę w każdym czasie ograniczone lub odebrane bez podania przyczyny, z uwagi na to, że jego przyznanie jest nieodpłatne i ma charakter wyłącznie testowy.

 

3) Rozpoczęcie korzystania z Usługi lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w procesie rejestracji Użytkownika rodzi po stronie Użytkownika umowny obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

 

4) Warunkiem uzyskania pełnych praw Użytkownika oraz zawarcia umowy o odpłatne świadczenie Usługi jest uiszczenie opłaty abonamentowej z tytułu zakupu wybranego przez Użytkownika Pakietu.

 

5) Bieżące korzystanie z Usługi przez Użytkownika wymaga:

 

a) posiadania przez Użytkownika dostępu do publicznej sieci Internet,

 

b) posiadania danych dostępowych do Indywidualnego Konta Użytkownika (login i hasło), ustanowionych i udostępnionych Użytkownikowi w procesie rejestracji.

 

6) Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz czasowy Usługi, a także ewentualne istnienie uprawnień do korzystania z dodatkowych opcji, są uzależnione od rodzaju zakupionego lub nieodpłatnie udostępnionego Pakietu.

 

 

 

VI. PAKIETY I ZAMÓWIENIA

 

1) Dostawca oferuje w ramach Usług nabywanie przez Użytkowników Pakietów, których aktualne ceny, zakresy i szczegóły są każdorazowo umieszczane na stronie internetowej Dostawcy poświęconej Usłudze lub w ramach Oprogramowania.

 

2) Publikowane przez Sprzedawcę opisy Pakietów i podane ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

3) W celu nabycia Pakietu Użytkownik powinien złożyć zamówienie, które składa się poprzez umieszczenie wybranych Pakietów w wirtualnym „koszyku”, następnie wypełnienie interaktywnych formularzy dotyczących zamówienia i ostateczne potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego: „Potwierdź”.

 

4) Dostawca, bezpośrednio przed złożeniem zamówienia w ramach zestawienia prezentowanego w wirtualnym „koszyku”, informuje Użytkownika o łącznej cenie zamawianych Pakietów oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym kosztów płatności itp.

 

5) Celem skutecznego złożenia zamówienia Użytkownik będący Konsumentem musi określić i podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto wybrany musi zostać z listy dostępnych możliwości sposób zapłaty za zamówione Pakiety. Brak którejkolwiek z powyższych informacji, lub informacje nieprawdziwe, uniemożliwią realizację zamówienia przez Dostawcę.

 

6) Użytkownik będący przedsiębiorcą w ramach zamówienia poza danymi określonymi powyżej musi określić i podać: swoją formę prawną, pełną nazwę przedsiębiorstwa, numer NIP oraz sposób doręczenia faktury VAT.

 

7) Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Dostawca wysyła na podany adres e-mail Użytkownika informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, a jedynie stanowi informację, że Dostawca zamówienie otrzymał.

 

8) Dostawca zobowiązany jest do weryfikacji, czy złożone zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Dostawca wysyła na adres e-mail Użytkownika informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem przyczyny odmowy. W przypadku gdyby Użytkownik uprzednio zdążył dokonać przedpłaty na poczet ceny zamówionych Pakietów, Dostawca zobowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu w całości.

 

9) Gdy Użytkownikiem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 

 

 

VII. PŁATNOŚCI

 

1) W toku składania zamówienia Dostawca informuje Użytkownika o dostępnych sposobach płatności w ramach formularza zamówienia w wirtualnym „koszyku”. Użytkownik zobowiązany jest do wyboru jednego ze wskazanych sposobów.

 

2) Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Użytkownika dodatkowy koszt, Dostawca informuje o tym w ramach formularza zamówienia w wirtualnym „koszyku”.

 

3) Szczegółowa regulacja dotycząca procesu płatności oraz zwrotów płatności została ustanowiona w Polityce Płatności i Zwrotów.

 

 

 

VIII. DOSTAWA

 

1) Dostawa Usług i Oprogramowania przez Dostawcę i Sprzedawcę na rzecz Użytkownika następuje wyłącznie w formie elektronicznej.

 

2) Z uwagi na opisany powyżej charakter dostawy, Użytkownik będący Konsumentem zrzeka się wobec Sprzedawcy uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14-dniu od jej zawarcia, w przypadku gdy Dostawca zrealizował w pełni swoje zobowiązanie do udostępnienia Użytkownikowi stosownych Usług, w szczególności Pakietów, przed upływem tego terminu.

 

 

 

IX. NEWSLETTER

 

1) Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, w Panelu Użytkownika lub we wskazanym miejscu na stronie internetowej Usługi.

 

2) W przypadku wyrażenia zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) dotyczące Usługi, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Dostawcę w swoim imieniu lub na zlecenie osoby trzeciej.

 

3) Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Panelu

 

 

 

Użytkownika, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pomocą e-maila lub pisma.

 

 

 

X. ZAKOŃCZENIE USŁUGI

 

1) Rozwiązanie umowy o odpłatne świadczenie Usługi następuje na skutek:

 

a) upływu czasu, na który został wykupiony dany Pakiet, w sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecydował się na jego odpłatne przedłużenie;

 

b) zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, niezbędnych dla dalszego świadczenia Usługi,

 

c) jednostronnego oświadczenia woli Dostawcy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Użytkownik:

 

i . wykorzystuje Usługę w sposób sprzeczny z Regulaminem,

 

ii. wykorzystuje Usługę świadczoną przez Dostawcę dla przechowywania treści o charakterze bezprawnym, łamiąc bezwzględny zakaz ustanowiony w Regulaminie,

 

iii. korzysta z Usługi w sposób mogący zagrażać interesom Dostawcy lub osób trzecich poprzez naruszenie reguł uczciwego obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa,

 

iv. naruszy powszechnie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w sieci, poprzez zaniechanie właściwej ochrony swojego sprzętu przed atakami z zewnątrz;

 

v. korzysta z Usługi w sposób, który może doprowadzić do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Dostawcy oraz prawidłowego świadczenia Usługi na rzecz ogółu Użytkowników;

 

vi. rozpowszechnia wirusy komputerowe lub innego rodzaju szkodliwe oprogramowanie.

 

2) Dostawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników korzystających z Pakietu trial w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nastąpi w szczególności w razie naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

 

3) W razie zamknięcia konta Użytkownika, dane zgromadzone na tym koncie zostaną automatycznie usunięte z chwilą jego zamknięcia.

 

 

 

XI. OGRANICZENIA I ZAKAZY

 

1) Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usługi dla celu przechowywania danych lub treści o charakterze bezprawnym.

 

2) W przypadku uzyskania przez Dostawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Dostawca - zobowiązany bezwzględnym przepisem prawa lub prawomocnym nakazem władzy publicznej - może przekazać dane osobowe Użytkownika stosownym organom państwowym w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a także przetworzyć dane niezbędne dla utrwalenia dla celów dowodowych faktu naruszenia prawa przez Użytkownika.

 

3) Dostawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z Usługi.

 

4) Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.

 

 

 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1) Sprzedawca i Dostawca dołożą należytej staranności celem zapewnienia prawidłowego działania Usługi i ochrony kopii zapasowych przechowywanych przez Użytkownika na serwerach Dostawcy.

 

2) Sprzedawca i Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.

 

3) Sprzedawca i Dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę lub rozpowszechnienie kopii zapasowych objętych Usługą, jeżeli do ich utraty lub rozpowszechnienia doszło w związku z przekazaniem lub utratą danych dostępowych przez Użytkownika.

 

4) Sprzedawca i Dostawca nie ponoszą w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:

 

a) niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Oprogramowania i Usługi;

 

b) braku możliwości dostępu do Usługi, w tym Panelu Użytkownika, wynikającego z przyczyn od Dostawcy niezależnych;

 

c) siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, spalenia lub zalania serwerowni, ataku hakerskiego, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni,

 

d) przyczyn leżących po stronie osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen oraz inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności);

 

e) niedozwolonego korzystania z Oprogramowania lub Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;

 

f) złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;

 

g) odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Dostawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów.

 

5) Ponadto, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

 

6) Dostawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Usługi. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez wcześniejszy komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

 

7) Dostawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Usługi, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Usługi. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy

 

 

 

technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Usługi, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

8) Dostawca nie daje Użytkownikom gwarancji dostępu do danych w przypadku wydarzenia o charakterze niespodziewanym i niezależnym od Dostawcy.

 

 

 

XIII. REKLAMACJE

 

1) Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z zaistnieniem ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Oprogramowania lub nieprawidłowości w realizacji Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2) Reklamacje powinny zwierać co najmniej dane identyfikujące Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 

3) Reklamacja może być złożona w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

 

4) W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych Dostawca niezwłocznie podejmie prace naprawcze.

 

5) Odpowiedzialność Dostawcy w związku ze świadczeniem Usługi, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona wyłącznie do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Dostawcy.

 

 

 

XIV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1) Do korzystania z Usługi oraz Oprogramowania wymagane są:

 

a) dostęp do Internetu;

 

b) przeglądarka stron internetowych akceptująca pliki typu cookie, tj. Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6 i pokrewne;

 

c) włączona obsługa cookie, ActiveX oraz JavaScript;

 

d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;

 

e) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

 

f) spełnienie minimalnych wymagań technicznych określonych dla każdego indywidualnego Oprogramowania;

 

g) oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.

 

2) Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania do blokowania treści na stronach internetowych (np. AdBlock, Ghostery) i pokrewnego może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Panelu Użytkownika, w tym także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

 

 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Nieważność jednego z postanowień niniejszego Regulaminu w wyniku zaistnienia sprzeczności z bezwzględnie obowiązującym przepisem prawa lub w wyniku orzeczenia właściwego Sądu, nie pociąga za sobą unieważnienia pozostałych jego postanowień, które zachowują swoją pełną moc i zakres. W tym przypadku strony zobowiązują się zastąpić unieważnione postanowienie najbardziej zbliżoną normą odpowiadającą prawu.

 

2) Wszelkie powiadomienia przewidziane w Regulaminie uważane za doręczone, jeśli są wysłane na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny Użytkownika podane w procedurze rejestracji lub w ramach dokonanej przez Użytkownika aktualizacji tych danych poprzez Panel Użytkownika.

 

3) Umowa podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory mogące powstać w związku ze świadczeniem Usługi lub jakimkolwiek stosunkiem umownym mającym swoje źródło w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.

 

4) W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy.

 

5) Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Platforma ta stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

XoperoCloud.pl

Oferujemy całkowicie polską usługę XoperoCloud. Jesteśmy Parterem firmy Xopero Software SA.
Nasze dane:
ID SERVICE
ul.Kostrzyńska 21, 74-400 Dębno
tel. 60 62 11 846

.

©2022 Xopero Cloud partner ID SERVICE. All Rights Reserved.

Search